Motivacija

Za uspeh hirurške intervencije od velikog značaja je Vaša saradnja u svim fazama lečenja.

Oni koji dolaze na estetske plastične i rekonstruktivne hiruške intervencije, za razliku od urgentnih hirurških pacijenata, visoko su motivisani, odluka je lična, neiznuđena i to je velika prednost kako za njih tako i za celu ekipu.

Strah od anestezije potiče iz njenih povoja, kada su korišćeni gasovi za narkozu preko nazalnih maski, a to su obavljali slabo obučeni tehničari. Anestezija je danas sigurna i prijatna, svi lekovi daju se venski, preko kanile na ruci, pod kontrolom lekara specijaliste anestezije.

Bez jela i pića šest sati pre intervencije da bi se izbegla neprijatna postoperativna muka i povraćanje.

Preoperativni nalazi

I) Laboratorijski nalazi:

1. Krvna slika (Hb, Hct, Er, Le i Tr) i sedimentacija eritrocita
2. Biohemijske analize krvi: kalijum, natrijum, kalcijum, magnezijum, bilirubini, urea, kreatinin, glukoza, ukupni proteini, albumini, gvožđe, UIBC i TIBC (feritin), AST, ALT, GGT, CK, CPR.
3. Faktori koagulacije (PT, PTT i INR)
5. Test na Transmisivne bolesti (HIV, HBV, HCV, SIF)
6. Pregnancy Test, Test Trudnoce

II) Radiološki nalazi (Specijalistički Izveštaj, Dr Spec. Radiolog):

1. Ultrazvuk Abdomena (detaljni opis: Koža, potožno tkivo, ovojnice mišica, mišici, unutrašnji organi, veliki KS )
2. ciljani UIltrazvuk odredjene regije ( detaljni opis)
3. Ultrazvuk Ženskih Dojki (devojke I žene) / Ultrazvuk muških dojki (muškarci)
4. RTG snimak srca i pluća
5. CT tomografija odredjenog dela tela, glave I vrata ili celog tela, po potrebi MSCT
6. (NMR) po potrebi na osnovu zaključka Dr specijaliste Hirugije I Dr specijaliste Radiologije.

III) EKG

IV) Zaključak lekara specijaliste Interne med. Kardiologa – Saglasnost Dr. spec. kardiologije za izvodjenje operacije u Anesteziji.

Na osnovu Laboratorijskih, Radioloških, EKG nalaza i kliničkog Pregleda Dr Spec. Kardiolog izdaje saglasnost za izvodjenje operacije u Anesteziji: Opšta ( OET, IV), Regionalna blok anestezija (Spinal, Epiduaral, Nerve Block) sa IV sedacijom i Lokalna anestezija (površna ili infiltrativna) sa IV sedacijom.
U zavisnosti kakav je tip hirurške intervencije planiran, odabrani Dr Specijalista Hirurgije odnosno Dr Spec. Anesteziolog (*specijalista anesteziologije I reanimatologije sa intezivnom terapijom) Vam može/mogu preporučiti regionalnu anesteziju (uglavnom sa IV analgosedacija) kao jedini tip anestezije ili kombinaciju lokalne anestezije, regionalne anestezije (i opšte anestezije ili IV analgosedacije).

V) Hronični bolesnici ukoliko postoje hronične bolesti (hipertenzija, dijabetes, astma, neurološka oboljenja, …) moraju preoperativno konsultovati svoje lekare i posavetovati se sa njima o eventualnoj promeni terapije.